Сайт вчителя біології

Ільїнської Олени Володимирівни

Get Adobe Flash player
Previous
Next

 

Шановні гості!

Вас вітає вчитель біології

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Ільїнська Олена Володимирівна

 

 

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди ж гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

 

 

Використання медіатренінгів як один з аспектів

компетентнісного підходу до навчання біології

 

 

Бурхливий розвиток  інформаційних технологій спричинив істотні зміни у

духовно-культурних, соціально - політичних та економічних явищах сучасного

суспільства. Інформатизація відбувається  технологічним шляхом, коли вона є

засобом підвищення ефективності організації праці.Але не менш важливий

гуманітарний шлях. В цьому випадку інформаційні технологіі розглядаються як

чинник розвитку соціальної сфери та важлива складова існування людини.

Сьогодення потребує компетентну особистість, яка вміє орієнтуватися у

соціумі, намагається бути внутрішньо гнучкою, розуміє цінності

самовдосконалення. Відповідно до цього постають нові вимоги щодо створення

таких умов навчання, які б забезпечували в найбільшій мірі психологічний

комфорт для учнів і можливості інтенсивного розвитку їх умінь відповідно до

індивідуальних потреб та здібностей.

Тому актуальним стає питання компетентнісного підходу до навчання  в світлі

нової системи інформаційного світогляду, заснованого на поєднанні художніх

форм, знань та інформаційно-комунікаційних технологій. У становленні

освіченого  медіаспоживача великого значення набуває простір навчальних

закладів. Саме в цьому середовищі можна підготувати нову  генерацію до

оволодіння уміннями критичного сприйняття, аналізу інформаційних

матеріалів, навичками ефективної взаємодії із сучасними медіа.

Керуючись основними положеннями Законів   України     «Про   освіту»,    «Про  

загальну   середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Національної

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затвердженої

Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013); Державного

стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392);, Концепції

впровадження медіаосвіти в Україні, Концепції «Нової української школи», 

спираючись на праці В.Іванова, О.Волошенюк, Л.Кульчицької, А.Федорова,

О.Пометун  та використовуючи загальні тренінгові вправи (додаток 1) у

2015/2016 навчальному році нами було розроблено спеціальну програму

«Система тренінгів як засіб формування освітнього медіапростору навчального

закладу» (додаток 2) та медіатренінги для вчителів(додаток 3),батьків

(додаток 4), учнів(додаток 5).Пріорітетним для мене, як фахівця, стало

створення медіатренінгів для використання на уроках біології  (додаток 6).Дану

форму роботи вважаю ефективною, тому що  впевнена :

  • грамотна робота з інформацією може допомогти вирішити проблеми розвитку та подолати розриви в знаннях, а система тренінгів вдало поєднує різні аспекти критичного, осмисленого ставлення до медіаінформації;
  • медіатренінги це один з аспектів  компетентнісного підходу до навчання.

 

   Запорука успішної соціалізації учнів — це формування ключових

компетентностей. Вони визначаються як здатність людини здійснювати

складні поліфункціональні види життєдіяльності, ефективно розв'язувати різні

навчальні завдання та життєві проблеми. Кожна компетентність формується

через поєднання знань і вмінь, ставлень, цінностей, емоцій,  поведінкових

компонентів,всього того, що можна мобілізувати для активної дії. Найголовніше

– це  діяльнісний підхід, який може бути реалізований тільки в процесі  виконання

конкретним учнем певного комплексу завдань.

    Конструюючи компетентнісний урок - медіатренінг,  планую, насамперед,     

діяльність       учнів. Вона  різноманітна, відповідатє рівню можливостей

школярів та   спрямована на формування іх предметних,загальнопредметних і

ключових компетентностей. Під час проведення такого тренінгу працює і 

говорить не вчитель, а школярі.

    Урок біології - медіатренінг відрізняється використанням діяльнісних методів і

прийомів навчання, таких як навчальна дискусія, діалог, відеообговорення, ділові

та рольові ігри, відкриті запитання, «асоціативний кущ» тощо.Слід відмітити

також використання різноманітних медіаресурсів : аудіо, відео та

інтернету.Ефективним є розв’язання ситуативних або компетентнісно

орієнтованих завдань,що допомагають зорієнтуватися, зрозуміти, як набуті

знання і вміння можна застосовувати в практичній діяльності, у новій ситуації.

   Важливим питанням є оцінювання рівня сформованості в учнів тих чи інших

компетентностей. Адже, вважаю, не можна підвищувати оцінку за швидкість

виконання завдання тільки тому, що “невстигаючий” учень є іншого

темпераменту, типу сприйняття й мислення. Розроблені в сучасній методиці

навчання біології критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачають

рівень сформованості знань, умінь і навичок, оволодіння розумовими операціями,

досвіду творчої діяльності, самостійності власних суджень та оцінок. Проте, ці

критерії не повною мірою відповідають потребам і можливостям навчального 

процесу. Для більш ефективного  оцінювання учнів мною були створені

різнорівневі завдання за темами біології  9 класу для контролю знань з

урахуванням компетентнісного підходу (додаток 7).

    Однією з інновацій навчально-виховного процесу в моїй практиці є організація

роботи учнівської біологічної медіагрупи, розробка програми її роботи,що

включає  різноманітні аспекти створення якісного медіапродукту біологічного

спрямування: складання синопсису, творчої заявки, сценарного плану,

аудіовізуального ряду (додаток 11). Відповідаючи потребам сучасного розвитку

особистості,   медіагрупа  розширює спектр методів і форм проведення занять

з учнями. При цьому відбувається своєрідне включення школярів в процес

створення продуктів  медіакультури, пов'язаних з біологічними об'єктами,

занурення аудиторії у сучасну біологічну медіалабораторію та сприяє

формуванню ключових  компетентностей. Після впровадження медіаосвітніх

тренінгів  з метою виявлення рівня самостійністі, активності учнів , потребою

особистості в самореалізації  було проведено дослідження у 9А та 9Б класах (

суб'ектность учнів в освітньому процесі (додаток 8); мотивація успіху (анкета

А.А. Реана) (додаток 9), динаміка середнього балу  (додаток 10) ,  яке показало

значне підвищення середнього балу та мотивації до вивчення біології на кінець

навчального року, що  вказує на істотні зміни  у володінні  компетентностями

саморозвитку та готовності до активної навчальної діяльності.

    Отже , використання медіатренінгів на уроках біології та в позакласній роботі

сприяє  оволодінню предметними, міжпредметними та ключовими

компетентностями. Навчання стає більш доступним і цікавим; збагачується

соціальний досвід учнів через включення в різні навчальні та життєві ситуації;

підвищення рівня мотивації навчання школярів; формуються вміння працювати з

різними джерелами інформації; поєднується візуальна та звукова форма

сприйняття  матеріалу; ефективного тренуються засвоєні уміння і навички.

    Реалізація  компетентісного  підходу  вимагає    нових  шляхів організації 

навчально-виховного  процесу.  Саме грамотна робота з інформацією допомагає

вирішити проблеми розвитку та подолати розриви в знаннях, а форма

тренінгових занять  вдало поєднує різні аспекти критичного, осмисленого

ставлення до сучасного навколишнього  середовища та світу медіаінформації.  

Бо успіх кожної людини в наш час безпосередньо залежить від вміння працювати

з медіа.